Kurumsal Yazılım Çözümleri

ARD BİLİŞİM, tüm süreçlerin hatasız izlenmesini, kaynakların verimli olarak kullanılmasını, kaçakların önlenmesini ve verilerin hızlı, güvenli bir ortamda değerlendirilmesi ile çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını sağlayan bir sistem sunmaktadır. Global bilgi güvenliği standardı olan ISO27001 çerçevesinde profesyonel çalışanları ile ARD BİLİŞİM, gerçekleştirdiği tüm yazılım süreçlerini bilgi güvenliği standartlarına uyumlu olarak yapmaktadır.

Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri ile kurumların bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, malzeme, finans) etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Bu sistem doğrultusunda tüm birimlerdeki kayıtların tutulabilmesi ve kurum içi evrak hareketlerinin yönetimi gerçekleştirilir. Gerek kurum içi birimler arası yazışmaların, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmaların bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması ve tüm işleyişin tam bir otomasyona dönüştürülmesi ile çevre kurumlarla gerçekleşen karmaşık işlemler daha da kolaylaştırılmaktadır. Bu sistem ile kurumlar anlık üretilen bilgiyi doğrudan entegre bir bilgi yönetim sistemi üzerinden görerek, kararlarını daha hızlı alabilmektedirler.

Kimlik ve Erişim Yönetimi Çözümleri doğrultusunda kurumlarda kullanılmakta olan yazılım sistemlerinde kullanıcı kimlik bilgilerinin oluşturulması, yaşam döngüsü içinde oluşan değişikliklerin güncellenmesi ve kurum içindeki tüm kaynaklara erişilebilmesi tekil oturum açma (Single Sign-On) ile tek bir noktadan sağlanabilir. Bu çözüm kapsamında kişiler kimlik bilgilerine dayalı, onaylı ve yasalarla uyumlu olarak mevcut sistemlere entegrasyon gerçekleştirebilir. Kimlik yönetimi ile beraber kullanıcıların sistemlere girişleri kullanıcıların daha rahat yönetilerek yaşanan aksaklıklar büyük oranda azaltılır.

Kullanıcılar tarafından yeni yetki, yetki değişikliği ve yetki kısıtlaması talepleri için ortak tek bir sistemin kullanılması ile bu sistem aracılığıyla talebi onaylayacak yetkili kişiye hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanır. Sistem dahilinde işten ayrılan veya çıkarılan çalışanların erişim izinlerini kaldıran, girişlerini yasaklayan; terfi alan veya birimi değiştirilen çalışanların yetki seviyelerinin otomatik olarak belirlenmesini sağlayan çoklu güvenlik önlemleri bulunur. Güvenlik modülü sayesinde de belirli onay ve kontrol mekanizmalarının günlük iş akışının dışında bir hareket tespit etmesi durumunda sistem bir üst denetleyiciye uyarı vermektedir.

RFID teknolojilerinin kurumsal alanda kullanımına yönelik farklı uygulamaların geliştirilmesiyle kurumsal ekipmanların gerçek zamanlı izlenmesi sağlanmaktadır. Kablosuz iletişim sayesinde kablolama maliyetlerinin de ortadan kalktığı sistemde mevcut yerel kablosuz ağ üzerinden iletişim kurularak karmaşık takip süreçlerinin önüne bu sistem sayesinde geçilmektedir.

• Zaman tasarrufu sağlar
• Bilgilere anında erişim sağlar
• Kablosuz kullanım imkanı sunar
• Esnek program yapısıyla isteğe göre geliştirilebilir
• Güçlü raporlama özellikleriyle tam denetim sunar

Kurumsal ekipman takip sistemi, kurum içerisinde proaktif olarak kullanılan ekipmanların konumlarının ve kullanım yoğunluklarının takip edilebilmesi için geliştirilmiştir. RFID teknolojisi ile anlık konum bilgisi alındığı bu sistem sadece kaynak planlaması ve yönetimi amacıyla değil, pahalı cihazların güvenliğinin sağlanması doğrultusunda da kullanılmaktadır.

E-Devlet Projelerini, alanında uzman personeller ve son teknolojiyi barındıran altyapı ile Maliye, Gümrük, Coğrafi, MEB ve Tüzel alanlarda ARD BİLİŞİM gerçekleştirebilmektedir.

Maliye Bilgi Sistemi; İş süreçlerinin gelişmiş bilgi teknolojileri kullanılarak, E-Devlet anlayışına uygun, verimli ve etkin biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda vergi mükellefleri web ortamından vergi borçlarını takip edebilecek ve vergilerini ödeyebileceklerdir. Bütçe, muhasebe işlemleri, e-fatura ve taşınmaz hazine yönetimi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Gümrük Bilgi Sistemi; Dünya ticaret normlarına ve Avrupa Birliği gümrük mevzuatına uyumlu, kaliteli ve çağdaş bir gümrük hizmetinin paydaşlara verilmesi hedeflenmiş, gümrüklerin idari organizasyonu, kullanılan belgeler ve iş süreçleri açısından hedeflenen bir yapı ortaya konulmuştur. Hedeflenen yapı tasarlanırken teknolojik gelişmeler ve e-Devlet kriterleri göz önünde tutulmuştur.

Coğrafi Bilgi Sistemi; Araştırma, planlama ve karar organları için ihtiyaç duyulan bilgilerin coğrafi esaslara göre toplanması, depolanması, sorgulanması, analizi, sunulması ve değişimi fonksiyonları için bir araya gelen; coğrafi veritabanı, yazılım, donanım, personel ve standartlar bütünüdür. Coğrafi Bilgi Sistemi; kentsel ve bölgesel planlama, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, emniyet, turizm, yerel yönetimler, nüfus, eğitim, çevre ve tıp gibi çeşitli kullanım alanlarına sahiptir.

MEB Bilgi Sistemi; Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak detaylı mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışması yapılabilmekte, benzer çalışmalar incelenerek MEB’in ihtiyaçlarına yönelik hedeflenen durum ortaya çıkarılabilmektedir. MEB iç işleyişleri, süreçlerin iyileştirilmesi, eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında gerekli sistemler belirtilebilmektedir. Hedeflenen yapı tasarlanırken teknolojik gelişmeler ve E-Devlet kriterleri göz önünde tutulmaktadır.

E-Tüzel Sistemi; Tüm tüzel kişiliklerin (şirketler, vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, kamu kurumları vb.) kimliklerinin ve tüzel kişi tiplerine göre gerekli detay bilgilerinin tek merkezde tutulduğu ve ihtiyaç sahiplerine (devlet kurumları, şirket sahipleri, bankalar vb.) web servisler ve web tabanlı ara yüzler ile yetkileri dahilinde sağlandığı güvenli bir sistemin sağlanması planlanmaktadır.

123123123123

Ulusal Hukuk Ağı Projesi, Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı 81 ilde bulunan Barolar ve bu Barolara bağlı tüm Avukatlar, Mahkemeler, Savcılıklar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı binlerce Karakol ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı binlerce Jandarma Karakolu ile birlikte yürüttüğümüz projedir.

• CMK kapsamında tüm Türkiye’deki barolar tarafından şüpheli, sanık ve mağdurlar için gönderilen avukatların koordinasyonunu sağlayan Dünyadaki ilk otomatik CMK Atama Sistemidir.

• İllerde bulunan Barolar, Barolara bağlı Avukatlar ve diğer bütün kullanıcıların karmaşık iş akışları ve bilgi varlığı ile kaynak yönetimi ihtiyacının sağlanması,

• Dava Takibi, İcra Takibi, Avukat Büro Takibi, Arabuluculuk Sistemi, CMK Atama, Kasa, İçtihat, Mevzuat, Personel ve diğer çok sayıda ve değişik türde modüllerin takibi,

• Sisteme platform bağımsız olarak istenilen her yerden (bilgisayar, mobil cihaz vb.) ulaşılması,

• Kullanıcı dostu arayüzler sayesinde tüm modüllere (Evrak Kayıt, Sicil İşlemleri, Staj Modülü, Ruhsat Modülü vb.), önemli işlem sayfalarına, önemli istatistiki verilere tek sayfadan, tek tuşla erişim sağlanması,

• Proje kapsamında ARD BİLİŞİM olarak uzman kadromuzla Bilişim Hukuku, Bilişim Suçları ve Adli Bilişim eğitimleri ve danışmanlığı vermekteyiz.

1124125

İcratek Online İcra Takip Sistemi ile Avukatlar çevrimiçi (online) olarak mesai saatleri içerisinde, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmektedirler. Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dava ile hukuk dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyaları için ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmektedir. Bu kapsamda avukatlar;

• Dava dosyalarından suret alabilmekte;
• Elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak gönderebilmekte,
• Dava bilgilerine ulaşılabilmekte,
• Duruşma günlerini sorgulayabilmekte,
• Yeni dava dosyası açabilmekte,
• Online harç ve masraf ödeyebilmektedir.

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemini sağlar. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir.

• İnternet üzerinden anlık izleme,
• RFID Teknolojisi sayesinde canlı ve cansız her türlü varlığın nerede ve ne durumda olduklarını içeren bilgiyi saniyeler içerisinde görüntüleme,
• El terminalleriyle sınırsız kullanım,
• RFID Etiketler ile çözüm toplu olarak tek seferde ve tek hareketle tamamen kayıpsız gerçekleştirilir.

RFID tabanlı yazılım ve entegrasyon çözümleri; firmaların, kurumların zaman ve kaynaklardan daha fazla yararlanabilmelerini sağlamaktadır. Ürün depoları, lojistik, güvenlik, bagaj otomasyonu, geçiş kontrol, üretim takibi vb. birçok alanda faydalanılan bir uygulama olmakla birlikte RFID tabanlı bir çözüm;

• İdari, sevkiyat, malzeme sayım hataların önüne geçilmesi,
• Şirket içi ürün güvenlik önemleri,
• Üstün hassasiyet içeren kontrol sağlanması,
• Personelden kaynaklı hataların önlenmesi,
• Sayım, kontrol, takip işlevlerinin çok hızlı gerçekleştirilmesi,
• İşletme maliyetlerinin minimize edilmesi,
• Aktif durum raporlarının alınması
• Ortamın ısı ve nem takibinin gerçekleştirilmesi
gibi bir çok avantajı kullanıcıya sağlamaktadır.

Trafikte seyir halinde olan tüm araçların kimlik bilgileri daha erişilebilir hale getirilerek her araç ve her plaka için uygulanabilir ve iletişim doğrultusunda devletin tüm ilgili birimlerine gerekli verilerin aktarılabilmesini sağlayan sistemler bütünüdür.

TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri) ile
• Trafik akış ve yoğunluğunun izlenmesi, araç plakalarından elde edilen görüntülerin görüntü işleme ile tespit ederek kontrolünün sağlanması, gerçekleşen olayların çözümüne yönelik geriye dönük kayıtların araştırılarak incelenmesi,
• Akıllı ve ileri raporlama yöntemi ile elde edilen verilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin tedbirler geliştirmek üzere karar destek mekanizması kurulması,
• Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Polis-Halk ilişkilerini zedelemeden yasadışı olayları önlemek ve toplulukların provokasyona yönlendirilmelerine engel olmak gibi uygulamaların bir kısmı veya tamamı sağlanmaktadır.

Lojistik depolarda RFID teknolojisini kullanarak yürüttüğümüz Konteyner ve Lojistik Takibi Süreç Yönetim Sistemleri ile konteynerlere yerleştirilen RFID teknolojisi sayesinde depo içerisindeki konumları, sevkiyat zamanları, sevk yerleri ve durumları gibi tüm bilgileri çevrimiçi (online) olarak izleyebilme özelliği sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra sistemin afet anında çalışma koşulları düşünülerek en uygun teknoloji ile donatılmıştır. Konteyner ve Lojistik Depo Takip Sistemi ile sevkiyat planları ve iş emirlerinin yönetimi sayesinde gerçek zamanlı sevkiyat takibi gibi kritik ve önemli iş süreçleri kesin doğrulukla ve kayıpsız olarak sağlanmaktadır.

• İnternet üzerinden anlık izleme,
• Yerleştirilen etiketler sayesinde konteyner veya ürünlerin miktarını, nerede olduklarını, ne durumda oldukları bilgisini saniyeler içerisinde görüntüleme,
• El terminalleriyle sınırsız kullanım,
• RFID Etiketler ile çözüm toplu olarak tek seferde ve tek hareketle tamamen kayıpsız gerçekleştirilir.

Depo Takip Sistemi modüllerimiz ile depolarda bulunan tüm ürün ve malzemelerin takibi anlık ve kesin doğrulukla sağlanmaktadır.

• Stok Seviyesi Uyarı Modülü; depolarda bulunan tüm malzemelerin son kullanım ve mevcut stok sayıları gibi bilgileri sürekli olarak sistem tarafından takip edilerek, kritik seviyelerde uyarı vermektedir.
• Isı Takip Modülü; sıcaklığın ve nemin büyük önem taşıdığı depolarda ısı değerlerinin kontrol edilmesi, bilgilerin kayıt altına alınması sağlanmaktadır.
• Kapı Geçiş Kontrol Modülü; RFID kontrollü kapı geçiş sistemleri ile girişi ve çıkışı sağlanan ürünlerde farklılık olup olmadığı tespit edilmektedir.
• Güvenlik Kamera Sistem Modülü; depo içi ve dışına yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde hangi ürünü, hangi personelin teslim aldığı veya teslim ettiği bilgisine ulaşılmaktadır.
• Kısa Mesaj Servisi Modülü; depoda bulunan ürünlerin miktarları kritik seviyeye geldiğinde veya son kullanma tarihleri yaklaştığında uyarı olarak program tarafından personele kısa mesaj olarak iletilmektedir.

1234567

RFID teknolojisi ile tüm tekstil ürünleri tek tek etiketlenerek, nerede ve hangi sayıda oldukları anında program üzerinden ya da internet tabanlı ara yüzden gerçek zamanlı olarak takip edilir. Tekstil takip sistemleri hastaneler, oteller ve mağazalarda kullanılmaktadır.

• RFID etiketler ürün penetrasyonuna uygun şekilde seçilerek; tekstil, aksesuar, home&gift ve ayakkabı gibi ürünlerde farklı tiplerde etiketler uygulanmakta,
• Etiketlenen tekstil ürünlerinin nerede ve hangi sayıda olduklarının bilgisi,
• Tekstil ürünlerinin çevirim sayısı ve yıpranma oranlarının takibi,
• Tekstil ürünlerinde oluşabilecek olası bir problemde hangi katta bulunduğu, işlem yapan personel ve zaman bilgileri gibi tüm bilgilerin raporlarının alınabilmesi,
• Tüm ürünlerin saniyeler içerisinde sayılması ile zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

1242536

Tüm taşınır ve taşınmaz varlıkların takibini ve yönetimini RFID teknolojisi kullanarak yürüttüğümüz Demirbaş Takip ve Süreç Yönetim Sistemi ile veriler, dijital ortamda saklanması ve işlenmesi, raporların güncel kalması, zimmet işlemlerinin anında gerçekleştirilmesi, amortisman hesaplarının düzgün hesaplanması, sayım işlemlerinin güvenli ve eksiksiz yapılması sağlanmaktadır.

Demirbaş takibinde RFID teknolojisi kullanılarak demirbaş takibinin hatasız, etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlanır. Bu avantajlara ek olarak;
• Otomatik zimmet tutanağı hazırlama
• Detaylı personel bilgilerine ulaşma ve güncelleme
• Hızlı ve kolay demirbaş kaydı
• Demirbaş tarihçesi ve demirbaşların durumunun takip edilmesi
• Personele hızlı ve kolay demirbaş zimmetlenmesi
• Aktif durum raporları hazırlama
• Kullanıcı dostu menüler ile sistemin etkin kullanımı
• Mobil tabanlı demirbaşların takibinin yapılması
uygulamaları zaman kaybı olmadan hızlı ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Kurum içerisindeki personelin ve ziyaretçinin anlık lokasyonlarının belirlenebilmesi, yetki seviyelerine göre giriş çıkış işlemlerinin belirlenmesi ve mesai sürelerinin takibi gibi işlemler için verilerin otomatik olarak toplanmasını sağlayan RFID teknolojisi ile geliştirilmiş bir sistemdir.

Bu sistem kişilerin RFID teknolojisi ile tanımlanması, kurum içerisindeki tüm yaşam döngüsünün kayıt altına alınması ve geriye dönük takibinin yapılabilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Kurum içerisindeki personellerin ve ziyaretçilerin, otomatik veri toplama teknolojisi ile bulundukları yerler, zamanında ve doğru biçimde tanımlanır.Herhangi bir güvenlik sorununun, çıkış yerinin ya da nedeninin belirlenmesi, yasal zorunluluklara uyulması ve kullanılan ekipmanların emniyet ve kalitesine ilişkin kriterlerin karşılanması gibi ihtiyaçlarda Personel, Ziyaretçi ve Kişi Takip Sistemimiz yardımcı olmaktadır.

Sosyal medya üzerinden bilgi toplanması gibi internet tabanlı uygulamaların tüm içeriklerinin takip edilmesi doğrultusunda öğrenebilen algoritmalar ile duygusal analizlerinin yapılması, raporlanması ve sosyal medya verilerinin manipülasyonlarının takip edilmesi, hatta sahte verinin kaynağına ulaşılması sağlanmaktadır. Sistem aktif olarak birçok kamu kurumunda kullanılmaktadır.

• Sosyal ağların ve internet üzerindeki kategorik kaynakların sürekli izlenerek verilerin toplanması ve analiz edilmesi,
• Sosyal medyadan gelen mesajların hangi kaynaktan veya hangi mecralardan (iphone, android, web vb.) yollandığının görüntülenmesi,
• Çalışan personel hakkında sosyal medya üzerinden bilgi toplanması gibi internet tabanlı uygulamaların tüm içeriklerinin takip dilerek raporlanması
• Sosyal medya verilerinin manipülasyonlarının takip edilmesi hatta sahte verinin kaynağına ulaşılması